Land: Nederland
Project: New Amsterdam Court House
Architect: Kaan Architecten
Opdrachtgever: Consortium NACH

Fotografie: Fernando Guerra

Systeemwanden